ATRA

ATRA som una entitat sense ànim de lucre que oferim atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, amb problemàtiques derivades de les addiccions, la salut mental o el sensellarisme, per tal que assoleixin la seva màxima autonomia i integració social. De la mà d’un equip multidisciplinari de professionals expert i consolidat, i amb vocació de funció pública, seguim un model comunitari i d’atenció integral centrada en la persona.

Comptem amb més de 30 anys d’experiència en la gestió de serveis i programes destinats al tractament de les addiccions, creixent i evolucionant per adaptar-nos a les noves necessitats. Des de l’inici mantenim el nostre compromís amb les persones i amb la societat, vetllant per la rehabilitació i la integració social de les persones més vulnerables.

Qui som

Missió, visió i valors

Missió

Atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions i la salut mental, per tal que assoleixin la seva màxima autonomia i integració social. Sempre amb vocació de funció pública.

Visió

 • Desenvolupar projectes innovadors compromesos socialment.
 • Ser una organització eficient, flexible i transparent, formada per professionals amb alta capacitació.
 • Buscar la millora contínua dels nostres serveis, i de la qualitat de vida dels nostres usuaris i usuàries i de llurs famílies.
 • Ser una organització referent en el camp de les addiccions i de la salut mental.

Valors

Davant les persones destinatàries de la nostra activitat, la societat i la pròpia organització ens guien els següents valors:

 • Respecte
 • Transparència
 • Professionalitat
 • Entusiasme
 • Implicació
Història

L’any 1986 un grup de professionals de la salut i l’educació social vam constituïr l’Associació ATRA. L’entitat ofereix atenció i tractament a persones amb conducta addictiva i amb risc d’exclusió social; i així neix la llavor del Grup ATRA.

La trajectòria d’ATRA, sempre orientada a donar respostes a les necessitats de les persones més vulnerables, ens va portar, uns anys més tard, a obrir un altre recurs per atendre persones amb trastorn mental. Es va crear així ATRA CLÍNIC i l’any 2001 vam inaugurar la Llar Residència Pàdua a Vilanova i La Geltrú.

L’any 2005 vam incorporar al Grup l’Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció del Toxicòman –ATART-, amb una llarga experiència en el tractament de les drogodependències a la província de Girona.

Finalment, l’any 2014 vam constituïr una nova UTE amb dues entitats del Grup (ATRA i ATART) amb el nom de SALUT MENTAL GRÀCIA, per tal de gestionar serveis de salut mental al barri de Gràcia de Barcelona.

 

Política de qualitat
La política de qualitat d’ATRA es fonamenta en els següents compromisos:

 • Compromís amb les persones usuàries: servint les persones usuàries i llurs famílies, amb respostes de qualitat planificades i professionals, adequades a les seves necessitats, amb esperit de millora contínua i actituds positives i generadores de canvi.
 • Compromís amb els professionals i les professionals: consolidant un equip professional qualificat i motivat. Fomentant la participació, el respecte, la claredat, la solidaritat, el treball en equip i la comunicació a tots els nivells, així com la capacitació amb plans de formació continuada.
 • Compromís amb les persones associades: vetllant pel seguiment dels acords de l’Assemblea amb total transparència d’informacions cap a les persones associades.
 • Compromís amb el compliment dels requisits legals i reglamentaris: assegurant el compliment dels requisits legals i reglamentaris als serveis i programes que oferim.
 • Compromís amb la societat: contribuint activament al desenvolupament de programes i serveis orientats a la rehabilitació i la integració social de persones amb problemàtica d’addicció i/o amb risc de vulnerabilitat social.
Participació en xarxa
La nostra activitat està sempre inserida en l’entorn comunitari. El treball en xarxa i la col·laboració amb altres entitats i plataformes formen part de la nostra essència. Cooperem amb els diversos agents del sector, en diferents nivells de participació: social, cultural, acadèmic, ciutadà, professional, etc. Volem formar part de manera activa del que ens envolta i la cooperació en xarxa dinamitza aquesta participació.

 

Pla d'igualtat

DECLARACIÓ D’ATRA ENFRONT A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS:

ATRA Associació vol garantir un entorn de treball just, segur, respectuós i productiu per a totes les persones i això comporta:

Que compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació a cada moment (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

Que es compromet a:

 • Impulsar les mesures recollides en les citades lleis, per a la igualtat efectiva de dones i homes:
 • Regint-se segons els principis d’igualtat de tracte, d’igualtat d’oportunitats, de respecte a la diversitat i a la diferència pel que fa a les seves treballadores i treballadors.
 • Integrant la perspectiva de gènere, l’acció positiva, l’eliminació de rols i estereotips en funció del sexe, en les seves actuacions.
 • Procurant una representació equilibrada de dones i homes amb capacitat, competència, i preparació adequada en els seus òrgans de direcció.
 • Elaborant els seus indicadors i estudis amb perspectiva de gènere, recollint i presentant les dades desagregades per sexe.
 • Efectuant un ús no sexista del llenguatge i de les imatges en qualsevol tipus de suport.

A més, ATRA disposa d’un  Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe i d’un Protocol de detecció i actuació en situacions de violències masclistes produïdes dintre i fora de la feina.

PLA D’IGUALTAT: MOTIUS, EIXOS I OBJECTIUS:

Comitè d'ètica

Un dels principis d’actuació que ha guiat des de l’inici la nostra Entitat és assegurar que les nostres intervencions amb els col·lectius sensibles amb qui treballem són el més adequades possible en totes les dimensions: qualitat tècnica, humana i ètica.

Durant 2017 i 2018, Grup ATRA ha dut a terme un procés de formació en Bioètica per a professionals de l’Entitat, que ha culminat amb la creació d’un Comitè d’Ètica Assistencial (CEA), amb la intenció de preservar els interessos de les persones usuàries com a objectiu primordial de l’activitat assistencial.

El CEA de Grup ATRA és un òrgan de caràcter consultiu, interdisciplinari i transdisciplinari constituït per promoure i divulgar criteris ètics d’actuació assistencial per preveure, analitzar i assessorar en la resolució de possibles conflictes ètics que es produeixen durant la pràctica clínica i assistencial, així com promoure la formació en l’àmbit de la bioètica.

Pel que fa al seu funcionament, el CEA disposa d’un Comitè Permanent per casos que requereixen una convocatòria urgent. La seva composició és la següent: Presidència, Secretaria, vocal de cada estament, representant de la Direcció General, Jurista i una persona llega (externa a l’entitat i que no treballi en el sector social).

Dins dels possibles temes a tractar hi ha:

 • Prevenció.
 • Formació en valors.
 • Creació de guies de comportament sobre temes determinats.
 • Revisió de normatives dels serveis que generin conflictes ètics als equips.
 • Anàlisi i abordatge de casos concrets que generin conflictes ètics.

 

Memòries

        

    

Premis i reconeixements

2015 | Premi Fundació Avedis Donavedian – Lundbeck España a la Comunitat Terapèutica La Coma.

2019 | Premi Actius de l’Acord al Programa Actua.

2020 | Premi Bizcabar al Programa Actua Dona.

2020Convocatòria Impuls pel Territori de la Fundació Pinnae, premi al Programa Actua Dona.

2020 | Premi Voluntariat de la Generalitat de Catalunya al Programa Actua.

2022 | Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona a Grup ATRA.

2022Convocatòria Impuls pel Territori de la Fundació Pinnae, premi al Programa Joves Garraf.

2023 | Premi Vila de Gràcia als valors cívics al Programa Persianes amb Ànima.

2023 | Convocatòria Impuls pel Territori de la Fundació Pinnae, premi al Programa Xarxa Joves Garraf.

2024  | Premi 8a edició Camí de la Solidesa de Barcelona Activa per al programa Persianes amb Ànima.

En què et podem ajudar?

Participació en xarxa

 
La nostra activitat està sempre inserida en l’entorn comunitari. El treball en xarxa i la col·laboració amb altres entitats i plataformes formen part de la nostra essència. Cooperem amb els diversos agents del sector i en diferents nivells de participació: social, cultural, acadèmic, ciutadà, professional, etc. Volem formar part de manera activa del que ens envolta i la cooperació en xarxa dinamitza aquesta participació.