Servei Substitutori de la Llar per a dones amb trastorn mental en situació de violències masclistes i amb fills/es a càrrec

El Servei Substitutori de la Llar és un servei residencial de suport que proporciona atenció integral a dones soles o amb els seus fills i filles a càrrec, amb problemàtiques derivades de trastorns mentals i que es troben en situació de violències masclistes.

Aquest servei ofereix un espai de protecció, empoderament i inclusió, capacitant les dones cap a la vida autònoma, des d’una intervenció professional amb perspectiva de gènere.

Els pisos Aloges són un recurs d’allotjament temporal amb suport psicoeducatiu orientat a facilitar i promoure la total recuperació i integració social de les dones i els seus fills i filles. Pretenen proporcionar un entorn relacional adequat, així com afavorir un procés de recuperació emocional i de restabliment de vincles socials i familiars.

Els objectius d’aquest recurs són promoure l’autonomia i l’adaptació psicosocial de les dones residents, facilitar eines per assolir una inserció comunitària i inclusió social, proporcionar eines per potenciar el procés de recuperació de les situacions de violències viscudes, promoure l’apoderament personal, laboral, social, cultural i polític de les dones, fomentar l’ajuda mútua i la sororitat entre dones amb trastorn mental i oferir suport als infants i adolescents com a subjectes actius de les problemàtiques viscudes.

Els pisos amb suport Aloges són un servei finançat per la Subdirecció de Gestió de Serveis i Recursos d’Atenció a les Violències Masclistes, Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes del  Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

 

Més informació