Servei d'Habitatges d'Inclusió Social de Barcelona

El Servei d’Habitatges d’Inclusió Social de Barcelona està compost per 12 pisos amb suport socioeducatiu. Ofereix una atenció integral a persones i a famílies que es troben en situació de sense llar o en risc d’exclusió residencial, treballant amb correferència amb els serveis socials bàsics o els equipaments municipals d’atenció a aquest col·lectiu.

Els pisos d’inclusió social són recursos d’allotjament temporal per a persones amb greu vulnerabilitat social, deguda principalment a la pèrdua o manca d’habitatge. Estan orientats al treball amb les persones, per tal de garantir la seva inserció sociolaboral i assolir l’autonomia personal i social plena. És un espai que permet a les famílies establir una dinàmica de criança, cura i estima dins el nucli familiar, mentre es realitza un procés de millora social.

Els objectius d’aquest servei són promoure l’autonomia i la inclusió social de les persones residents, establir una relació d’ajuda que permeti a la persona assolir una inserció laboral, social i comunitària, proporcionar eines per desenvolupar les capacitats i habilitats de la persona, i adquirir recursos i competències de relació personal per a la convivència, la vida familiar i la participació comunitària.

El Servei d’Habitatges d’Inclusió funciona des de l’any 2006, dins de la xarxa de serveis i equipaments que ofereix la ciutat de Barcelona per atendre persones en situació o en risc d’exclusió residencial. ATRA gestiona aquest servei des de l’inici de la seva creació, amb una prova pilot que ha esdevingut un servei essencial de la ciutat, que s’ha mantingut en el temps, adaptant-se i donant resposta a les necessitats socials emergents.

ATRA, a través d’aquest servei, participa activament a la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL), de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva.