ATRA Associació PDF Imprimeix

Entitat constituïda l’any 1986 per professionals de la salut i de l’educació social.

Una de les primeres ONG d'Espanya

Presentació

30 anys donant atenció a persones amb problemàtiques derivades de la drogodependència.

La nostra missió és l’atenció i el tractament a les persones amb problemàtica derivada de les addiccions, la salut mental i persones en situació de vulnerabilitat social.

Treballem seguint un enfocament biopsicosocial, educatiu i comunitari amb un equip multidisciplinari de professionals que actualment consta de 46 persones.

Programes i Serveis

Els serveis d’atenció i tractament a les drogodependències estan integrats dins de la Xarxa d’Atenció al Drogodependent de la Generalitat de Catalunya (XAD).

ATRA està present, forma part i col.labora activament en diverses plataformes del sector: Unión de Asociaciones y entidades de atención al Drogodependiente (UNAD), Federació Catalana de Drogodependències (FCD), Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia de Catalunya,  Taula del Tercer Sector Social de Catalunya,  i en la Xarxa d'atenció a persones sense sostre de Barcelona, adhesió a l’Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva.

També participa en el Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya, la Taula Tècnica de drogues de l’ICASS, i en el Consell de Salut del districte de Gràcia.

ATRA va obtenir el certificat del segell EFQM 200+ de compromís d'excel.lència.

Missió

Atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions i la salut mental, per tal que assoleixin la seva autonomia i integració social. Sempre amb vocació de funció pública.

Visió

 • Ser una organització referent en el camp de les addiccions i de la salut mental.
 • Desenvolupar projectes innovadors compromesos socialment.
 • Ser una organització eficient, flexible i transparent, formada per professionals altament capacitats.
 • Buscar la millora continua dels nostres serveis, i de la qualitat de vida dels nostres usuaris i llurs famílies.

Valors

Tenim el compromís d’actuar amb els valors i principis que manifestem en aquesta declaració, davant de les persones destinatàries de la nostra activitat, la societat i la pròpia organització.

 • Respecte
 • Transparència
 • Professionalitat
 • Entusiasme
 • Implicació

Política de Qualitat

La política de qualitat de Grup ATRA es fonamenta en els següents compromisos:

 • Compromís amb les persones usuàries: servint les persones usuàries i llurs famílies, amb respostes de qualitat planificades i professionals, adequades a les seves necessitats, amb esperit de millora contínua i actituds positives i generadores de canvi.
 • Compromís amb els professionals i les professionals: consolidant un equip professional qualificat i motivat. Fomentant la participació, el respecte, la claredat, la solidaritat, el treball en equip i la comunicació a tots els nivells, així com la capacitació amb plans de formació continuada.
 • Compromís amb les persones associades: vetllant pel seguiment dels acords de l’Assemblea amb total transparència d’informacions cap a les persones associades.
 • Compromís amb el compliment dels requisits legals i reglamentaris: assegurant el compliment dels requisits legals i reglamentaris als serveis i programes que oferim.
 • Compromís amb la societat: contribuint activament al desenvolupament de programes i serveis orientats a la rehabilitació i la integració social de persones amb problemàtica d’addicció i/o amb risc de vulnerabilitat social.