La pandèmia per la Covid-19 ha alterat les xifres d’atenció al consum i l’abús de drogues a Catalunya, si bé les tendències generals dels últims anys s’han mantingut.

Segons l’Informe anual 2020 de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública (ASPCAT) durant l’any passat es van iniciar 11.353 tractaments per abús o dependència a les drogues als 63 centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) del Principat.

L’alcohol, amb gairebé la meitat dels tractaments, es manté com la substància principal, seguit de la cocaïna (24%), el cànnabis (14%) i l’heroïna (12%).

L’alcohol també és el responsable de les urgències hospitalàries provocades per substàncies psicoactives, amb el 51% dels casos. El 5% d’aquests corresponen a menors d’edat, la gran majoria noies (tres vegades més que els nois).

El cànnabis és la droga il·legal més consumida a Catalunya i a gran part dels països europeus. L’11% de la població d’entre 15 i 64 anys (16% en homes i 6% en dones) i el 23% dels estudiants de Secundària d’entre 14 i 18 anys (25% en nois i 21% en noies) han afirmat haver-ne consumit l’últim mes.

Els inicis de tractament per heroïna són estables des de l’any 2000 i el tabac, tot i ser molt consumit, origina poques sol·licituds d’ajuda als centres de salut. Pel que fa als fàrmacs hipnosedants, les dades indiquen que els opioides febles, per al dolor moderat, han tingut un creixement sostingut des de 2014. En canvi el consum dels opioides forts, indicats per al dolor intens, ha augmentat cada any.