1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Monitor/a per a Llar de Salut Mental.
 • Entitat: UTE ATRA – ATART Salut Mental Gràcia / Grup ATRA.
 • Horari: matí i cap de setmana.
 • Jornada: 21,25h/setmanals.
 • Ubicació: Barcelona.
 • Temporalitat: Inici 3 juny. Suplències d’estiu.
 • Característiques del servei: La Llar Gràcia és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental server i amb risc d’exclusió social. Un equip multidisciplinari de professionals ofereix atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies perquè adquireixin més autonomia personal i social, augmentin l’autoestima i millorin la qualitat de vida.

2. Titulació: Integració social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

3. Descripció:

Funcions:

 Atenció directa:

 • Supervisió de les AVDB i de les AVDI de forma individual i grupal (dutxes, rentat de dents, espai personal, etc.) .
 • Supervisió i control de la presa de medicació.
 • Ajuda en la preparació de l’esmorzar i el dinar.
 • Atenció a les persones usuàries que ho requereixin: escolta activa, suport educatiu, mediació.
 • Realització dels tallers que es fan a la llar el matí.
 • Supervisió de les visites mèdiques.
 • Supervisió de l’assistència a les activitats externes de la llar .

Tasques administratives:

 • Lectura del ‘Registre Diari’ i ‘Registre de Comunicats’ (documents interns de la llar).
 • Arxivar la documentació del dia.
 • Supervisar la medicació.
 • Fer el seguiment del programa de tractament individual de les persones usuàries assignades.
 • Assistència i participació a les reunions d’equip (horari: 14:30h a 16:30h).
 • Mantenir el despatx de l’equip net i endreçat i tenir cura dels espais en general.

Requisits:

 • Titulació Integració social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.
 • Formació en Salut Mental.
 • Experiència en Salut Mental.
 • Experiència en programació i dinamització d’activitats de lleure.
 • Competències requerides:
 • Planificació i organització.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Iniciativa, empatia i habilitat socials.
 • Facilitat pel maneig de grups.
 • Compromís amb l’organització.
 • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

 

Salari: 820€ brut/mensuals (21,25 /setmana) x 12 pagues + plus festiu.

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria