1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Monitor/a.
 • Entitat: ATART / Grup ATRA.
 • Horari: Matins, tardes i caps de setmana en funció del torn a cobrir.
 • Jornada: Parcial.
 • Ubicació: Pis de Reinserció Girona
 • Temporalitat: Del 29/05/23 al 30/09/23.
 • Característiques del servei: El Pis Reinserció és un recurs de reinserció amb règim residencial, que té com a objectiu consolidar l’autonomia i promoure la vinculació activa de la persona drogodependent amb la seva realitat social, oferint unes condicions de vida normalitzades en un medi urbà. Proporciona ajuda i suport per mantenir un estil de vida saludable i per facilitar la total integració de la persona a la societat.

2. Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

3. Descripció:

Funcions:

Representació institucional:

 • Actuar com a model de conducta.
 • Supervisar que es compleixi el RRI, i intervenir en cas contrari.

Dinamització i conducció del tractament:

 • Fer seguiment del procés d’acollida dels nous ingressos (revisió pertinències, recollida de mostres d’orina,…)
 • Dur a terme tasques d’observació, intervenció i registre.
 • Ser responsable de fer valoracions, per exposar i treballar a la reunió d’equip.
 • Fer tutories individuals.
 • Revisar i retornar planificats.
 • Dirigir la reunió de dinàmica de grup
 • Realitzar intervenció grupal en els espais quotidians: dirigir sobretaules, etc.

Coordinació interna i externa:

 • Participar setmanalment de la reunió d’equip.
 • Fer i enviar report setmanal a la direcció del servei.
 • Informar a la direcció del servei de les incidències.
 • Dur a terme les coordinacions habituals de seguiment dels casos. Es fa amb supervisió per part de la direcció de servei.
 • Supervisar els professionals en pràctiques i coordinar amb el/la coordinador/a de pràctiques del centre de formació, si la direcció del servei li ha delegat la tasca.

Gestió de documentació:

 • Elaborar els informes amb la supervisió de la direcció de servei.
 • Responsabilitzar-se que la història estigui al dia: Omplir registre de PTI, full de registre de tutories, etc. de cada resident.
 • Llegir el diari d’equip a l’iniciar el torn, i escriure al diari d’equip al finalitzar el torn.

Infraestructures:

 • Vetllar pel bon funcionament i manteniment de la infraestructura del recurs, fent d’això una tasca educativa per a les persones residents, pel que fa a higiene, cura i manteniment de l’espai.

Millores del programa:

 • Proposar i participar en l’elaboració, revisió i millora del programa i processos, protocols i documents de registres.

Requisits:

 • Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.
 • Es valorarà formació i experiència en salut mental i drogodependències i/o persones sense llar.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Es valorarà l’experiència en el treball amb persones amb addiccions o amb patologia dual.
 • Competències: Domini del català i del castellà. Capacitat de planificació i organització, de treball en equip, d’iniciativa, maduresa i autocontrol emocional, capacitat de posar límits, posicionar-se i de maneig de grups.

Salari:

 • 1.299€ Brut/mensuals x 12 pagues + plus festiu. 32h/set
 • 812€ Brut/mensuals x 12 pagues + plus festiu. 20h/set

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria