Pis amb Suport Aloges

El Pis amb Suport Aloges és un servei residencial de suport que proporciona atenció integral a dones soles (o amb els seus fills i filles a càrrec), amb problemàtiques derivades de trastorns mentals i que es troben en situació de violències masclistes.

Aquest servei ofereix un espai de protecció, empoderament i inclusió, capacitant les dones cap a la vida autònoma, des d’una intervenció professional amb perspectiva de gènere.

El pis Aloges és un recurs d’allotjament temporal amb suport psico-educatiu orientat a facilitar i promoure la total recuperació i integració social de les dones i els seus fills i filles. Pretén proporcionar un entorn relacional adequat, així com afavorir un procés de recuperació emocional i de restabliment de vincles socials i familiars.

Els objectius d’aquest recurs són promoure l’autonomia i l’adaptació psicosocial de les dones residents, facilitar eines per assolir una inserció comunitària i inclusió social, proporcionar eines per potenciar el procés de recuperació de les situacions de violències viscudes, promoure l’apoderament personal, laboral, social, cultural i polític de les dones, fomentar l’ajuda mútua i la sororitat entre dones amb trastorn mental i oferir suport als infants i adolescents com a subjectes actius de les problemàtiques viscudes.

El pis amb suport Aloges és un servei finançat per la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Pots descarregar aquí la Carta de Serveis del recurs.