Política de protecció de dades

ATRA Associació informa els usuaris i usuàries del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal de les persones usuàries i clients que puguin ser recaptats per la navegació a través del seu lloc web.

Informació bàsica

Responsable del Tractament:

ATRA Associació
Domicili Social: C/ GRAN DE GRÀCIA, 239, 1r-1a – 08012 – BARCELONA
http://www.grupatra.org – dpd@grupatra.org

Delegat/Delegada de Protecció de Dades

GRUP ATRA, d’acord amb l’article 37.1. del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD). El correu electrònic de contacte és: dpd@grupatra.org

Finalitat del tractament de les seves dades

Gestionar les dades a les quals GRUP ATRA accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud i, si s’escau, enviar comunicacions.

Gestionar les sol·licituds d’inscripció a ofertes de treball, formacions, jornades o a qualsevol esdeveniment que pugui organitzar aquesta administració des de qualsevol dels seus serveis.

Criteris de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l’interessat o interessada, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés del propi interessat o interessada o, si escau, en l’execució d’un contracte i/o servei. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris i destinatàries

Les dades de caràcter personal recollides, no seran facilitades a tercers, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

Drets
L’usuari o usuària té dret a:

  • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
  • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats, les dades es lliuressin de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’usuari o usuària pot exercitar els drets anteriorment indicats a través de la següent adreça de correu electrònic, havent d’identificar-se degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir: dpd@grupatra.org.

Procedència de les dades

Les dades personals seran facilitades pel propi interessat o interessada de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’usuari o usuària, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal, en aquest cas El Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d’aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

~

Informació complementària

Informació facilitada per l’usuari o usuària

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors/es legals.

Els Usuaris o Usuàries, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’Usuari o Usuària garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari o usuària. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El Responsable li faciliti siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat o interessada i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris o Usuàries i els ha comunicat la informació adequada per a què puguin exercir-los

Bretxes de seguretat

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades de les quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

Legislació aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.