1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Educador/a social per al Servei d’Atenció a Persones Sense Llar  i l’Habitatge d’Inclusió Social de la Comarca del Garraf.
 • Entitat: ATRA Associació / Grup ATRA.
 • Horari: de dilluns a divendres de matí o de tarda, segons les necessitats del projecte. Possibilitat de treballar algun cap de setmana esporàdicament i cobertura de guàrdia telefònica.
 • Jornada: Jornada completa.
 • Ubicació: Comarca Garraf
 • Temporalitat: Contracte indefinit. Incorporació immediata.
 • Característiques del servei: Es tracta d’un servei que atén a persones sense llar, caracteritzat per la intervenció a carrer i en un servei d’Habitatge d’Inclusió social per al mateix col·lectiu a la comarca del Garraf. L’objectiu és aconseguir la inclusió social amb la màxima autonomia de les persones ateses.

2. Titulació: Titulació en Educació Social.

3. Descripció:

Funcions:

 • Atenció directa del Servei d’Atenció a Persones sense llar (Medi Obert i Habitatge d’Inclusió Social).
 • Detecció i primera valoració de les persones en situació de sense llar del municipi en medi obert (carrer i infrahabitatges).
 • Intervenció educativa del quotidià en l’habitatge d’inclusió social (Orientació, suport individual, acompanyament, dinamització familiar i dels espais d’intervenció grupal).
 • Promoció de la vinculació amb els serveis socials, àrees bàsiques de salut i altres recursos d’inserció especialitzats necessaris, acompanyant-les, si s’escau.
 • Donar suport, informació i assessorament a les persones ateses dirigida a la integració social i a l’adquisició d’una millora en la qualitat de vida en funció de les necessitats de la intervenció (inserció laboral, recerca d’habitatges…).
 • Fer presència i acompanyaments als serveis de cobertura de necessitats bàsiques (berenars, àpats, bugaderia, dutxa, etc.); i als serveis socials, de salut i d’inserció (EBAS, CAPs, CAS, CSMA, CAP, etc.).
 • Treball socioeducatiu per l’autocura de la pròpia salut, de responsabilitat i implicació per a la millora personal i social a través de l’establiment d’un Pla de Treball establert conjuntament amb els serveis socials.
 • Donar eines i estratègies per a l’establiment de pautes de relació social i comunitària, la gestió domèstica, orientades cap a una vida autònoma.
 • Prevenir i mediar en els conflictes comunitaris que pot produir la convivència veïnal de les persones ateses, sensibilitzant a la comunitat sobre la situació de sensellarisme.
 • Coordinació dels casos amb serveis socials per a l’establiment i avaluació del Pla de treball; amb els diferents serveis per a la cobertura de necessitats bàsiques (berenars, àpats, bugaderia, dutxa, etc.); amb els serveis de salut (CSMA, ABS’s, CAS, hospitals, etc.) per tal de garantir l’adient cobertura sanitària; amb altres recursos d’inserció social i laboral (Serveis d’Inserció Laboral, d’habitatge, entre altres).
 • Valoració i coordinació amb l’equip pel seguiment social adequat de la persona en el seu procés de millora personal.
 • Recollir informació de les persones ateses i de la tasca diària realitzada (registre de les fitxes de les persones detectades, registre d’intervencions…).

Requisits:

 • Titulació requerida: grau en educació social indispensable. Es valora positivament disposar de la titulació de grau superior en Integració Social o màster en Mediació comunitària.
 • Formació i experiència de dos anys en atenció a persones sense llar o amb persones migrades (o en el seu defecte, en serveis residencials de dones que han patit o pateixen violències masclistes; en salut mental; en addiccions o col·lectius vulnerables i/o amb risc social).
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Domini del Català i Castellà parlat i escrit. Es valoren coneixement d’altres llengües (dàrija, wòlof, rus, romanès, anglès, francès..).
 • Disposar de permís de conducció B.
 • Competències requerides:
  • Iniciativa, planificació i organització de la intervenció i de l’atenció directa i indirecta.
  • Capacitat de treball en equip i cooperació
  • Persona dinàmica, activa, amb autoconfiança i empatia.
  • Capacitat de sensibilitzar respecte al col·lectiu de les persones sense llar i/o en situació d’exclusió residencial.
  • Capacitat d’empatia i d’establir de relació d’ajuda.
  • Compromís amb l’organització.

Salari: 2.004,55€ bruts mensuals x 12 pagues + plus guàrdies

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria