La complexa situació provocada per la Covid-19 ens ha travessat com una llança inesperada i ha canviat la vida de tothom. Lamentablement, a més, ha posat de manifest que, en moments de crisi, les persones més vulnerables –com són les que pateixen addiccions o problemes de salut mental– segueixen sent les més oblidades i invisibilitzades.

En aquest context de pandèmia, el Comitè d’Ètica de Grup ATRA, ha detectat que la necessitat de donar una resposta urgent i necessària a nivell estrictament sanitari al conjunt de la població, ha tingut una repercussió directa en la vulneració de drets fonamentals de les persones com poden ser el dret a tractament (que ha passat a segon terme darrere el dret a la salut) o la manca d’intimitat i de mobilitat.

Per aquest motiu, des del Comitè d’Ètica s’ha dut a terme la iniciativa “Defensa de drets en situació de pandèmia”, a partir de l’elaboració d’un vídeo que permet posar cara i donar veu a les persones directament afectades. Diferents testimonis –persones usuàries, professionals o voluntàries de tota l’entitat− comparteixen vivències i reflexions sobre les injustícies percebudes. Patiments innecessaris i situacions absurdes que posen de manifest que, tot i que la vulneració de drets pot semblar quelcom teòric, es tradueix a la pràctica en un sofriment i una angoixa intenses per qui les experimenta.

Les persones professionals i usuàries de Grup ATRA reclamem que en un futur es contemplin les següents demanades:

  • La nostra voluntat de ser tractades amb els mateixos drets i deures que la resta de la ciutadania.
  • La necessitat de no interrompre els diferents processos de tractament (terapèutic, psicoeducatiu, etc.).
  • Que es tinguin en compte les especificacions de cada col·lectiu, evitant equiparar-nos a altres grups de població amb realitats diferents.

 

Sobre el Comitè d’Ètica:

El Comitè d’Ètica de Grup ATRA va iniciar el seu camí l’any 2017. És un òrgan de caràcter consultiu, interdisciplinari i transdisciplinari constituït per promoure i divulgar criteris ètics d’actuació assistencial, per preveure, analitzar i assessorar en la resolució de possibles conflictes ètics que es produeixen durant la pràctica clínica i assistencial, així com per promoure la formació en l’àmbit de la bioètica.

El comitè es reuneix de forma periòdica cada tres mesos o sempre es produeixi una situació que ho requereix. La seva voluntat és, d’una banda, nodrir i enriquir l’activitat de Grup ATRA d’una mirada ètica per tal de vetllar per la defensa dels drets de totes les persones que en formen part, usuàries, famílies i  professionals. D’altra banda, té la funció d’assessorar les persones professionals de l’entitat, de forma individual o en equip, davant una situació concreta que plantegi dubtes ètics.