Avís legal

El present avís i informació legal regula l’ús del servei del portal d’Internet sota el domini: https://www.grupatra.org

Informació bàsica

Responsable del tractament de les dades

En compliment del deure d’informació que estableix la Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li comuniquem que la present web és titularitat de:
ATRA Associació amb CIF G58219874, i domicili social al C/ Gran de Gràcia, 239, 1r-1a – 08012 – Barcelona. Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya.

Dades de Contacte:
Telèfon: 932 376 824
E-mail: grupatra@grupatra.org

 

Objecte

L’ens Responsable posa a disposició de les persones Usuàries el present document amb el qual pretén donar compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del qual disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i la normativa nacional Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, el “LOPDGDD”), així com informar a totes les persones Usuàries del lloc web respecte quines són les condicions d’ús d’aquest.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuària, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

L’ens Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement de les persones Usuàries aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de l’ens Responsable.

 

Responsabilitat

L’ens Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per terceres persones alienes a aquest.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per la persona Usuària.

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Política d'enllaços

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de llocs web de terceres persones, empreses o organitzacions. Atès que l’ens Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts per terceres persones, empreses o organitzacions en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, l’ens Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

L’ens Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a terceres persones, empreses o organitzacions publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’ens Responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, l’ens Responsable es posa a disposició de totes les persones Usuàries, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de terceres persones o la moral i l’ordre públic. En cas que la persona Usuària consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a qui administra aquest lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, l’ens Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades

L’ens Responsable es troba profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del qual disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i la normativa nacional Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, el “LOPDGDD”).

Així mateix, l’ens Responsable informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament de les seves dades en cada moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, inclòs el títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de l’ens Responsable o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors/es.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de la persona responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la persona responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor/a.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens al prestador/a i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen a les respectives persones propietàries, sent elles mateixes responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar respecte a aquests elements. En tot cas, l’ens Responsable compta amb l’autorització expressa i prèvia per part seva.

L’ens Responsable autoritza expressament a què terceres persones, empreses o organitzacions puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la pàgina principal del lloc web de l’ens Responsable.

L’ens Responsable reconeix a favor dels seus i les seves titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna de l’ens Responsable sobre aquests, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per la seva part.

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i llicència corresponent.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per escrit o correu electrònic a través de les adreces indicades a l’apartat “Responsable del tractament de les dades”.

i