w

Counseling

Treballem pel benestar emocional i social

L’activitat principal de l’àrea de Counseling d’ATRA és el Programa d’Ajuda a l’Empleat/ada (EAP). L’EAP té com a objectius primordials la protecció, el suport i el manteniment del benestar emocional i social dels treballadors i les treballadores, contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones a l’entorn laboral.

Què és l’EAP?

L’EAP es defineix com una eina de prevenció de riscos psicosocials que poden afectar les persones empleades d’una empresa. És un servei d’assessorament professional que ofereix el recolzament necessari a les persones empleades per tal d’abordar situacions i dificultats que les preocupen.

Què ofereix l’EAP?

L’EAP dóna suport i assessorament als empleats i empleades que es troben amb dificultats per resoldre problemes de caire personal i/o laboral. El counseling proporciona eines i estratègies perquè millori la gestió de situacions difícils, perquè es produeixin canvis en el comportament per actuar de manera més saludable i per incrementar l’autoconfiança en un mateix.

Mantenir elevada la pròpia autoestima permet reduir al màxim l’impacte dels problemes en el rendiment laboral i l’empresa optimitza la productivitat dels seus recursos humans.

Principis bàsics de l’EAP:

 • Assistència professional externa per a tots els empleats/ades i familiars directes que conviuen en el mateix domicili.
 • Atenció telefònica immediata 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana.
 • Sessions de counseling telefònic o presencial.
 • Escolta, ajuda en la recerca d’opcions i recolzament en la pressa de decisions.
 • Absoluta confidencialitat.
 • Rapidesa de resposta.

Situacions que es tracten:

 • Àmbit personal: presa de decisions importants, separacions, processos de dol, ansietat, depressió, crisis personals, moments de desorientació, etc.
 • Àmbit laboral: adaptació a canvis en les condicions laborals, estrès excessiu, sobrecàrrega de treball, desmotivació, problemes de relació amb companys/es, superiors, subordinats/ades o clients/es, etc.
 • Àmbit familiar o relacional: Problemes amb fills i filles infants o adolescents, conflictes de parella, relacions abusives, atenció a persones grans, etc.

Beneficis per a l’empresa:

 • Reducció de l’absentisme laboral i de les baixes d’origen psicosomàtic.
 • Millora de les relacions i de l’ambient a la feina.
 • Disminució de la rotació del personal.
 • Augment del rendiment.
 • Disminució del risc d’accidents a la feina.
 • Suport a l’equip directiu i als caps de secció per dirigir millor les persones sota la seva responsabilitat.
 • Millora de l’atenció al client.