Grup ATRA Imprimeix

Més de 30.000 persones han rebut atenció i tractament, durant els 34 anys de trajèctoria de Grup ATRA, gràcies al treball d'un gran equip de professionals del camp de la salut i l'educació social.

Presentació

30 anys d’experiència oferint serveis de tractament comunitari de salut.

El Grup ATRA som un grup d’entitats sense ànim de lucre que treballem dins del sector dels serveis socials i de la salut. Oferim  atenció i tractament a persones amb conducta addictiva, persones amb malaltia mental i persones amb risc d’exclusió social.
Les entitats que formen Grup ATRA són: ATRA (constituïda al 1986),  ATART (constituïda al 1986) i ATRA CLÍNIC  (constituïda al 2000).

Recentment amb la voluntat de fer un pas endavant i continuar treballant per a la millora de la salut mental, dues entitats del Grup: ATRA i ATART,  ens vàrem unir i es va crear  SALUT MENTAL GRÀCIA (UTE) al novembre de 2014, per a la gestió de serveis de salut mental al barri de Gràcia.

Missió

Atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions i la salut mental, per tal que assoleixin la seva autonomia i integració social. Sempre amb vocació de funció pública.

Visió

 • Ser una organització referent en el camp de les addiccions i de la salut mental.
 • Desenvolupar projectes innovadors compromesos socialment.
 • Ser una organització eficient, flexible i transparent, formada per professionals amb alta capacitació.
 • Buscar la millora contínua dels nostres serveis, i de la qualitat de vida dels nostres usuaris i usuàries, així com de les seves famílies.

Valors

Tenim el compromís d’actuar amb els valors i principis que manifestem en aquesta declaració, davant de les persones destinatàries de la nostra activitat, la societat i la pròpia organització.

 • Respecte
 • Transparència
 • Professionalitat
 • Entusiasme
 • Implicació

Política de Qualitat

La política de qualitat de Grup ATRA es fonamenta en els següents compromisos:

 • Compromís amb les persones usuàries: servint les persones usuàries i llurs famílies, amb respostes de qualitat planificades i professionals, adequades a les seves necessitats, amb esperit de millora contínua i actituds positives i generadores de canvi.
 • Compromís amb els professionals i les professionals: consolidant un equip professional qualificat i motivat. Fomentant la participació, el respecte, la claredat, la solidaritat, el treball en equip i la comunicació a tots els nivells, així com la capacitació amb plans de formació continuada.
 • Compromís amb les persones associades: vetllant pel seguiment dels acords de l’Assemblea amb total transparència d’informacions cap a les persones associades.
 • Compromís amb el compliment dels requisits legals i reglamentaris: assegurant el compliment dels requisits legals i reglamentaris als serveis i programes que oferim.
 • Compromís amb la societat: contribuint activament al desenvolupament de programes i serveis orientats a la rehabilitació i la integració social de persones amb problemàtica d’addicció i/o amb risc de vulnerabilitat social.

Declaració de Grup ATRA enfront a la igualtat d'oportunitats

Grup ATRA vol garantir un entorn de treball just, segur, respectuós i productiu per a totes les persones i això comporta:

Que compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació a cada moment (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

Que es compromet a:

 • Impulsar les mesures recollides en les citades lleis, per a la igualtat efectiva de dones i homes:
 • Regint-se segons els principis d’igualtat de tracte, d’igualtat d’oportunitats, de respecte a la diversitat i a la diferència pel que fa a les seves treballadores i treballadors.
 • Integrant la perspectiva de gènere, l’acció positiva, l’eliminació de rols i estereotips en funció del sexe, en les seves actuacions.
 • Procurant una representació equilibrada de dones i homes amb capacitat, competència, i preparació adequada en els seus òrgans de direcció.
 • Elaborant els seus indicadors i estudis amb perspectiva de gènere, recollint i presentant les dades desagregades per sexe.
 • Efectuant un ús no sexista del llenguatge i de les imatges en qualsevol tipus de suport.