Salut Mental Gràcia PDF Imprimeix

Presentació

SALUT MENTAL GRÀCIA forma part de Grup ATRA des de novembre de 2014. Es va crear a partir de la unió de dues entitats del Grup:  ATRA i ATART,  amb la constitució d’una UTE, denominada Salut Mental Gràcia especialitzada en l’àmbit de la salut mental.  Les seves activitats es centren en l’atenció, el suport i el tractament  a persones amb trastorn mental greu.

Els serveis que disposa SALUT MENTAL GRÀCIA s'agrupen en:

Llars Residències:  Llar Verntallat i Llar Providència
Serveis d’atenció psicosocial de caràcter residencial i de llarga estada,  adreçats a persones amb malaltia mental crònica. Un equip professional fa possible que aquestes persones adquireixin més autonomia personal i social, augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.

Els i les professionals de les Llars tenen formació multidisciplinària. Els equips estan formats per: psicòlegs i psicòlogues, educadors y educadores, treballadors i treballadores socials, metges i metgesses psiquiatra, infermers i infermeres, monitors i monitores, etc. que donen atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies.

Llars amb suport

És un servei que s’adreça a persones amb discapacitat psíquica i/o problemàtica social  derivada del trastorn mental, que viuen en un habitatge integrat en la comunitat, que requereixen d’un suport professional per poder gestionar-se , ser més autònomes  i millorar la integració en la vida comunitària.

L’equip de professionals treballa amb els usuaris diverses àrees:  autocura, habilitats domèstiques, implicació en activitats socials i comunitàries, habilitats de relació, gestió econòmica, etc.

Disposem de 7 Llars amb suport a Barcelona.

Servei Prelaboral

És un servei social orientat a capacitar a les persones amb trastorn mental greu perquè puguin iniciar un itinerari d’inserció sociolaboral que els permeti integrar-se en un lloc de treball.

Es desenvolupen diferents activitats agrupades en: activitats d’orientació laboral, grups de suport, tallers de capacitació laboral i activitats per a la inserció comunitària.

Club Social Gràcia

És un servei social especialitzat en inclusió comunitària per a persones majors d’edat amb un trastorn mental. Fomenta diferents activitats amb vinculació amb la comunitat, treballant l’autonomia i qualitat de vida, l’ocupació del temps de lleure; potenciant les relacions socials i participant en diferents actes populars de la comunitat.

Missió

Atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de la salut mental, per tal que assoleixin la seva autonomia i integració social. Sempre amb vocació de funció pública.

Visió

 • Ser una organització referent en el camp de la salut mental.
 • Desenvolupar projectes innovadors compromesos socialment.
 • Ser una organització eficient, flexible i transparent, formada per professionals altament capacitats.
 • Buscar la millora continua dels nostres serveis, i de la qualitat de vida dels nostres usuaris i llurs famílies.

Valors

Tenim el compromís d’actuar amb els valors i principis que manifestem en aquesta declaració, davant de les persones destinatàries de la nostra activitat, la societat i la pròpia organització.

 • Respecte
 • Transparència
 • Professionalitat
 • Entusiasme
 • Implicació

Política de Qualitat

La política de qualitat de Grup ATRA es fonamenta en els següents compromisos:

 • Compromís amb les persones usuàries: servint les persones usuàries i llurs famílies, amb respostes de qualitat planificades i professionals, adequades a les seves necessitats, amb esperit de millora contínua i actituds positives i generadores de canvi.
 • Compromís amb els professionals i les professionals: consolidant un equip professional qualificat i motivat. Fomentant la participació, el respecte, la claredat, la solidaritat, el treball en equip i la comunicació a tots els nivells, així com la capacitació amb plans de formació continuada.
 • Compromís amb les persones associades: vetllant pel seguiment dels acords de l’Assemblea amb total transparència d’informacions cap a les persones associades.
 • Compromís amb el compliment dels requisits legals i reglamentaris: assegurant el compliment dels requisits legals i reglamentaris als serveis i programes que oferim.
 • Compromís amb la societat: contribuint activament al desenvolupament de programes i serveis orientats a la rehabilitació i la integració social de persones amb trastorn mental i/o amb risc de vulnerabilitat social.